Bejelentés


fm parfüm fm illat FM parfüm Federico by Mahora


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

1. Szótár
1.1. Termékforgalmazói ár - a Katalógus Ár csökkentve az FM GROUP
Magyarország által megállapított és a Termékforgalmazók számára
megküldött esetleges kedvezményekkel. Ez az Ár amelyért a Termékforgalmazó
megvásárolhatja az FM GROUP Termékeit az FM GROUP Magyarországtól;
1.2. Katalógus ár - az FM GROUP Magyarország által az FM GROUP Katalógusában
megállapított ár. Ezen az áron értékesíti az adott cég az FM GROUP Termékeit,
a Katalógus Ár nem tartalmazza az FM GROUP Magyarország által a vásárlóknak
kínált esetleges akciókat és engedményeket;
1.3. Az FM GROUP Klub tagja (Termékforgalmazó) -az a természetes vagy
jogi személy, aki az FM GROUP Magyarországgal szerződést kötött az FM GROUP
Termékforgalmazói Hálózatában való részvételt illetően (Termékforgalmazói
Szerződés);
1.4. FM GROUP Magyarország - (székhely: 1118 Budapest, Villányi út 97.) az a
cég, amely az FM GROUP Termékeit MLM rendszerben közvetlenül értékesítő üzleti
tevékenységet, valamint az FM GROUP World-del kötött franchise szerződés alapján
reklámszolgáltatást folytat;
1.5. FM GROUP World - székhely: Wrocław, ul. Żmigrodzka 247, a Wrocław-
Fabryczna számára kijelölt Wrocławi Kerületi Bíróság VI. Gazdasági Képviseletén
vezetett vállalkozói nyilvántartásba 0000268185 szám alatt, 895-187-00-93
adószámmal és 020411302 cégjegyzékszámmal került regisztrálva;
1.6. FM GROUP Klub Tagcsoportja - Termékforgalmazók olyan csoportja, amely
ajánlási sorozat révén jön létre olyan módon, hogy egy adott Termékforgalmazó
(Szponzor) ajánl (szponzorál) egy újabb Termékforgalmazót az FM GROUP Klubba
való felvételre, aki az FM GROUP Klubba újabb Termékforgalmazókat hoz, akik ismét
újabbakat ajánlanak, stb.;
1.7. FM GROUP Katalógus - Az FM GROUP Termékeinek bemutatása a Katalógus
Árak feltüntetésével, amely ugyanakkor nem minősül a Polgári Törvénykönyv
értelmében ajánlattételnek, csupán az FM GROUP Termékei iránt érdeklődők
ajánlattételre való meghívásának;
1.8. FM GROUP Klub (FM GROUP Termékforgalmazói Hálózata, Hálózat) -
Az FM GROUP Klub tagjainak (Termékforgalmazók) összessége;
1.9. Termékforgalmazói Szám - az FM GROUP Magyarország által generált,
egyedi számokból és betűkből álló sorozata, amelyet a Termékforgalmazó a
Termékforgalmazói Szerződés megkötésekor kap;
1.10. Marketing Terv - azoknak az alapelveknek az összessége, amelyek
többek között azokat a feltételeket határozzák meg, amelyek szükségesek az FM
GROUP Klub Tagjainak egy adott minősülési szint eléréséhez, valamint a Jutalék
kiszámításához;
1.11. FM GROUP Termékek - az FM GROUP márkanév alatt kereskedelmi
forgalomba kerülő termékek;
1.12. Jutalék - a Termékforgalmazónak egy adott - a Marketing Terv értelmében
vett - minősülési szint elérése után járó összeg, amely a Marketing Terv rendelkezései
alapján kerül kiszámításra, amely engedmény illetve pénzjutalom formájában is
odaítélésre kerülhet;
1.13. Szabályzat - a jelen FM GROUP Klubtagsági Szabályzat, amely szerves részét
képezi a Termékforgalmazói Szerződésnek, amely a Termékforgalmazó és az FM
GROUP Magyarország között jött létre;
1.14. Szponzor - Az FM GROUP Klub tagja, aki az FM GROUP Klubba új tagot jelölt
a tagfelvételi kérelemben önmagát szponzorként feltüntetve; egyúttal ő a vezetője
is az FM GROUP Klub Tagcsoportjának, amely az általa megkezdett ajánlási sorral
alakult meg;
1.15. FM GROUP Márka - az FM GROUP World tulajdonát képező jog az „FM
GROUP" valamint „FM GROUP FOR HOME" szöveges és grafikus márkanévhez
valamint az „FM GROUP" szöveges és grafikus logóhoz, amelyet az FM GROUP World
a Lengyel Köztársaság Szabadalmi Hivatalában jegyeztetett be az „FM GROUP
FOR HOME" szöveges-grafikus logóval együtt;
1.16. Starter Csomag - az FM GROUP válogatott Termékeinek mintáiból álló
csomagja, amely eredeti formájában képzési, illetve reklámanyagokkal együtt kerül
csomagolásra. A Starter Csomagot a közvetlen értékesítésben, illetve az FM GROUP
Termékeinek, Hálózatának illetve Márkanevének reklámozásához lehet segítségül
felhasználni. A prezentáció szerzői jogai az FM GROUP World-öt illetik meg.
2. Tagság az FM GROUP Klubban
2.1. Az FM GROUP Klub Tagja (Termékforgalmazó) minden nagykorú, természetes,
vagy jogi személy lehet, akit az FM GROUP Klub résztvevője - egy Szponzor ajánl.
2.2. Termékforgalmazói státusz iránt érdeklődő személy (Jelölt).
-Az FM GROUP Magyarország felé benyújtja az FM GROUP Klubba való
felvételi kérelmet a cég által biztosított megfelelő formanyomtatványon két
sajátkezűleg aláírt példányban, valamint
-megvásárolja az FM GROUP Termékeinek bemutatásához nélkülözhetetlen
Starter Csomagot, az ehhez csatolt Starter Csomag számot pedig felvezeti a
Kérelemre.
A Jelölt akkor válik az FM GROUP Klub Tagjává, miután az FM GROUP Magyarország
képviselője aláírta a Kérelmet (amely ezzel válik Termékforgalmazói Szerződéssé),
és felvezeti a Jelölt adatait a Termékforgalmazók elektronikus rendszerébe
(Termékforgalmazói Adatbázis).
2.3. A Jelölt az FM GROUP Klubba való belépési kérelmet kitöltve és aláírva emailen
vagy faxon is eljuttathatja az FM GROUP Magyarország honlapján megadott címre
vagy faxszámra. A Jelölt az elektronikus termékforgalmazói nyilvántartásba
(Termékforgalmazói Adatbázis) való felvételekor az FM GROUP Klub Feltételes Tagja
lesz (Feltételes Termékforgalmazó), akinek joga van az FM GROUP Termékeinek
megrendeléséhez és új jelöltek ajánlásához (szponzorálás). A Feltételes
Termékforgalmazót sem engedmény sem pedig pénzjutalom formájában nem illeti
meg a Jutalékhoz való jog.
2.4. A Feltételes Termékforgalmazó köteles az e-mailen vagy faxon elküldött
Kérelmet az elküldésétől számított 30 napon belül benyújtani az FM GROUP
Magyarország számára két sajátkezűleg aláírt példányban. Azzal a megkötéssel,
hogy amennyiben a Feltételes Termékforgalmazó nem szponzori ajánlás útján
csatlakozik, az FM GROUP Klubba való belépési kérelem benyújtása a fent említett
30 napos határidőn belül egyidejűleg az FM GROUP Magyarország által választott
Szponzor kijelölése iránti kérelemnek is minősül.
Ezen kívül, amennyiben a Feltételes Termékforgalmazó rendelkezik vállalkozással,
köteles benyújtani a fenti 30 napos határidőn belül egy aktuális - három
hónapnál nem régebbi cégkivonatot, valamint az adószám odaítéléséről
szóló határozatot. Miután az FM GROUP Magyarország képviselője aláírta
a Feltételes Termékforgalmazó belépési kérelmét, az Termékforgalmazói
Szerződésnek minősül, a kérelmező pedig az FM GROUP Klub teljes jogú tagja lesz.
Amennyiben a fenti 30 napos határidő alatt a fentiek nem teljesülnek, az FM GROUP
Klubban való feltételes tagság megszűnik.
2.5. A szerződés megkötésének igazolása céljából a Termékforgalmazói
Szerződés egy példánya az FM GROUP Magyarország képviselőjének aláírása
után haladéktalanul megküldésre kerül az FM GROUP Klub új Tagjának részére a
Kérelmen megadott címre.
2.6. Minden nagykorú természetes és jogi személy kérelmezheti az FM GROUP
Klubban való tagságot. Az ajánlott Jelölttel való Termékforgalmazói Szerződés
megkötését az FM GROUP Magyarország is visszautasíthatja a következő esetekben:
a) nem telt le a Szabályzat 5.9 pontjában említett tagság megszűnésétől
számított 6 hónapos idő,
b) a Jelöltnek az FM GROUP Magyarországgal korábban kötött
Termékforgalmazói Szerződése a Szabályzat, a Marketing Terv, illetve az FM
GROUP Termékforgalmazói Hálózatának más kötelező alapelveinek a Jelölt általi
megsértése miatt került felbontásra,
c) A Jelölt már rendelkezik az FM GROUP Magyarországgal kötött
Termékforgalmazói Szerződéssel.
2.7. A Jelöltnek egyszerre csak az FM GROUP Magyarországgal ( egy képviselettel)
lehet szerződése. Ha az FM GROUP Klub Tagja egy másik Képviselettel szeretne
együttműködni illetve szerződést kötni, a következőképp járhat el:
a) a jelen szerződés 5.1. pontjának megfelelően felmondhatja a
Termékforgalmazói Szerződést az 5.9. pontban említett következmények
nélkül, és lehetősége nyílik arra, hogy az aktuális Termékforgalmazói Számával
folytassa tevékenységét azzal a feltétellel, hogy ezt a szándékát jelzi a szerződés
felmondásakor, és benyújtja egy másik Képviselet felé a Termékforgalmazói
Szerződés megkötésére irányuló kérelmét, és ezt a szerződést meg is köti a
2.1.-2.6. pontokban említett szabályoknak megfelelően a korábban kötelező
érvényű Termékforgalmazói Szerződés felbontása után haladéktalanul,
de legfeljebb 14 nappal a felbontás után,
b) a neki járó de ki nem fizetett Jutalék címén kérelmezheti a korábbi
Képviselettel szemben fennálló követeléseinek abba a Képviseletbe történő
átvételét, amellyel Termékforgalmazói Szerződést kíván kötni. Az átvételre a
két Képviselet közös megegyezésével kerülhet sor.
2.8. Az FM GROUP Klub Tagja csak egy Termékforgalmazói Számmal
rendelkezhet a Termékforgalmazói Adatbázisban a jelenlegi Szabályzat 5.7.
pont második mondatának és 5.12. pontjának valamint a Marketing Tervben
említett esetek alapján. Amennyiben szóban forgó Termékforgalmazó jogait és
kötelezettségeit egy másik személy (Új Termékforgalmazó) sikeresen átveszi,
az Új Termékforgalmazóhoz azt a Termékforgalmazói Számot rendelik, amelyen
az FM GROUP Klub azon tagja működött, akitől az Új Termékforgalmazó átvette
a jogokat és kötelezettségeket.
2.9. Az FM GROUP Klub Tagjai, ha jogi szemlyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság vagy egyéb szervezet tagjai, közös írásbeli kérelmet nyújthatnak be
arra vonatkozóan, hogy számukra egy közös Termékforgalmazói Szám kerüljön
megállapításra. Ebben az esetben a megrendelési és elszámolási rendszer egy
Termékforgalmazóként kezeli őket, ami azt jelenti, hogy kötelezettségeiket tekintve
egyetemleges adósok, követeléseiket tekintve pedig egyetemleges hitelezők.
2.10. Az FM GROUP Klub Tagjának jogai és kötelezettségei nem ruházhatók át más
személyre, és nem kerülnek át harmadik személyre az alábbi eseteken kívül:
a) a kereskedelmi jog alá tartozó személyegyesítő társaság vagy közkereseti
társaság egy tagja azok közül, akik a fenti 2.9. pontban taglaltak szerint közös
Termékforgalmazói Számot kértek, nem szerződéses fél vagy nem tagja többé
a társaságnak. A társaság többi tagja ugyanakkor folytatja a fenti 2.9. pontban
említett üzleti tevékenységet azzal a Termékforgalmazói Számmal, amely eddig
a társaság összes tagjának járt.
b) Az FM GROUP Klub tagja az FM GROUP Magyarország megelőző írásos
beleegyezése után saját helyére - a Termékforgalmazói Szerződés szerződő
feléül - bármely felnőttkorú természetes vagy jogi személyt választ, aki egy
írásos szerződés alapján átveszi az FM GROUP Klub távozó Tagjának jogait és
kötelezettségeit. A beleegyezés megtagadása elsősorban azokra a személyekre
vonatkozik, akiktől korábban elvették az FM GROUP Klubban való tagságot
a Szabályzat vagy az FM GROUP Termékforgalmazói Hálózatának más, az
FM GROUP Klub tagjai számára bevett, kihirdetett és ismert tevékenységi
alapelveinek megsértése miatt, vagy abban az esetben, ha a tagság meszűnte óta
nem telt le a hat hónapos határidő, amelyről a Szabályzat 5.9. pontja tesz említést,
vagy ha a Jelölt már rendelkezik Termékforgalmazói Szerződéssel az FM GROUP
Magyarországgal , ahogyan abban az esetben is, ha a távozó Termékforgalmazó
helyére olyan természetes vagy jogi személy kerül, aki korábban már dolgozott
a távozó Termékforgalmazó Száma alatt; abban az esetben, ha az FM GROUP
Klub Tagja egyszerre több Termékforgalmazói Számmal rendelkezik, amely
egy adott minősülési szint elérése után került odaítélésre, a Marketing Terv
rendelkezéseinek megfelelően a távozó Termékforgalmazó jogainak és
kötelességeinek átvétele az összes Termékforgalmazói Számra vonatkozik,
c) az FM GROUP Klub tagjaként működő jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely összes tagja
kérelmének megfelelően ugyanazzal a Termékforgalmazói Számmal rendelkezik,
egyesülése vagy átalakulása eredményeképp egy újabb társaság jön létre,
ez a társaság általános jogutódként lép a korábbbi tag helyébe. Abban az esetben,
ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy
egyéb szervezet kerül átalakításra vagy egyesítésre, amelynek tagjai kérelmüknek
megfelelően egy Termékforgalmazói Számmal rendelkeznek, és amelyekből
csak az egyik társaság Termékforgalmazó, az újonnan létrejött jogutód
társaság az egyesítésre vagy átalakításra került társaság Termékforgalmazói
Száma alatt folytatja tevékenységét. Abban az esetben, ha olyan jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy egyéb szervezet kerül
átalakításra vagy egyesítésre, amelynek tagjai kérelmüknek megfelelően egy
Termékforgalmazói Számmal rendelkeznek, és amelyek között egynél több
a Termékforgalmazó, az egyesüléssel újonnan létrejött jogutód társaságnak
joga van eldönteni, mely Termékforgalmazói Szám alatt kívánja folytatni
tevékenységét. Az ilyen társaság köteles 14 napon belül írásos nyilatkozatot tenni
arról, mely Termékforgalmazói Szám alatt kívánja folytatni tevékenységét az FM
GROUP Klub Tagjaként. Amennyiben a Termékforgalmazói Szám kiválasztása
nem történik meg a fent említett határidő lejártáig, az FM GROUP Magyarország
hoz kötelező érvényű döntést,
d) ha a jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság vagy egyéb szervezet, amely az FM GROUP Klub tagja, felosztásra kerül.
Az adott Termékforgalmazó jogai és kötelezettségei ekkor arra a felosztás révén
létrejövő átvevő vagy újonnan egyesülő társaságra szállnak, amelyik jogutódként
az átalakulási szerződésnek megfelelően a feloszlás vagy a kiválás napján -
belépett az addigi Termékforgalmazó helyébe, amely tagsággal rendelkezett
az FM GROUP Klubban. Ez a társaság köteles 14 napon belül értesíteni az
FM GROUP Magyarországot a fenti jogok és kötelezettségek átvételéről.
Amennyiben az említett jogok és kötelezettségek a szétválási terv szerint
egynél több társasághoz kerülnek át, vagy nem kerülnek át egyik társasághoz
sem, a felosztás révén létrejövő átvevő vagy újonnan egyesülő társaságoknak
kötelességük a fenti határidő lejártáig közös nyilatkozattal kijelölniük
egyiküket az FM GROUP Klub Tagja jogainak és kötelességeinek végrehajtására.
Amennyiben ez nem így történik, az egyik társaság által tett nyilatkozatot az FM
GROUP Magyarország eredménytelennek tekinti a Termékforgalmazói Szerződés
illetve a 3.2.2. pontban szereplő szerződés alapján. A fenti határidők nem
betartása okán az FM GROUP Magyarország felmondhatja a Termékforgalmazói
Szerződést,
e) a Termékforgalmazói Szerződésben a felek kikötötték, hogy a
Termékforgalmazói Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek az elhunyt
Termékforgalmazó örököseire szállnak.
3. Az FM GROUP Klubban való tevékenység alapelvei és feltételei
3.1. Általános alapelvek
3.1.1. Az FM GROUP Magyarország az FM GROUP Termékeit kizárólag az FM GROUP
Klub Tagjai számára értékesíti.
3.1.2. A Termékforgalmazó az FM GROUP Magyarországtól vásárol Termékeket
Termékforgalmazói Áron. A Katalógus Árból való esetleges aktuális engedmények
mértéke az FM GROUP Magyarország honlapján feltüntetésre kerül, illetve
más bevett úton (emailben, faxon vagy levélben) kerül megküldésre a
Termékforgalmazóknak.
3.1.3. Az FM GROUP említett Termékeinek az FM GROUP Magyarországtól való
megvásárlása után a Termékforgalmazó pontokat kap.
3.1.4. Az FM GROUP pontértékkel bíró Termékeinek listája, valamint az FM GROUP
Magyarországtól megvásárolt adott FM GROUP Termék után járó pontok számát
az FM GROUP Magyarország olyan módon küldi el az FM GROUP Klub Tagjainak,
hogy azok az FM GROUP Termékek rendelésének leadása előtt megismerhessék a
termékek megvásárlása után járó pontok számát.
3.1.5. Ha a 12 hónapos Elszámolási Időszak alatt a Termékforgalmazó nem vásárol
olyan FM GROUP Termékeket, amelyekért összesen 103,26 pontot kaphatna, a
Termékforgalmazói Szerződés a 12 hónapos Elszámolási Időszak lejárta utáni nappal
megszűnik. Az első 12 hónapos Elszámolási Időszak a Termékforgalmazói Szerződés
megkötésének napjától kezdődik, minden további 12 hónapos Elszámolási Időszak
a Termékforgalmazói Szerződés megkötésének évfordulójától.
3.1.6. A Marketing Tervben meghatározott minősülési szint elérése esetén a
Termékforgalmazó jogosulttá válik Jutalékra engedmény vagy jutalom formájában.
3.1.7. A Termékforgalmazó az adott naptári hónapban (Elszámolási Időszak) az FM
GROUP összesen legalább 34,42 pontértékű Termékének az adott hónapban történő
megvásárlásával szerez jogosultságot a Jutalékra.
3.1.8. Az FM GROUP Magyarország a Termékforgalmazó számára Jutalékot
állapíthat meg abban az esetben is, ha az FM GROUP Termékeket nem az FM GROUP
Magyarországtól szerezte be, azzal a feltétellel, hogy az FM GROUP Magyarország
az FM GROUP Klub összes tagját egyenlő feltételekkel kezeli. Ha a fent említett
lehetőség keretén belül az FM GROUP Magyarország a Termékforgalmazó számára
a jelen Szabályzat a 3.1.3. pontjának megfelelően pontokat ismer el, az FM GROUP
World és az FM Group Magyarország között egyeztetett alapelveknek megfelelően
- egy naptári hónapban (Elszámolási Időszakban) nem nagyobb mint 550,80 pont
értékben - alapot teremtenek a Termékforgalmazót megillető, a Szabályzat által a
3.1.7. és a 3.1.9. pontban említett Jutaléknak az FM GROUP Magyarország általi olyan
módon történő kiszámításához, mint ahogy az FM GROUP Magyarország által lettek
volna kiszámolva. Ha az FM GROUP Magyarország az alapelvektől eltérően állapítja
meg az előző mondatban szereplő pontokat, a Jutalék megfizetéséért kizárólag az
FM GROUP Magyarország felelős.
3.1.9. Az FM GROUP Klub tagja által elért minősülési szintnek összegyűlt pontok
alapján történő megállapítása, valamint a Termékforgalmazót az elért minősülési
szint alapján megillető Jutalék mértéke kiszámításának alapelveit a Marketing Terv
határozza meg.
3.1.10. Az FM GROUP Klub tagja köteles időben átvenni az általa rendelt FM GROUP
Termékeket tartalmazó küldeményeket, és rendezni az ezekkel kapcsolatos
kifizetéseket. Abban az esetben, ha nem történik meg az FM GROUP Termékek
átvétele, köteles megtéríteni a feladónak a küldemény feladási és a feladónak való
visszaküldési postai költségeit. Az FM GROUP Termékeit tartalmazó küldemény
átvételének elmaradása, illetve ennek következményeképp a küldemény
visszaküldése az FM GROUP Magyarország számára, a visszaküldött FM GROUP
Termékekre vonatkozó adásvételi szerződéstől való eltéréssel egyenértékűként
minősül. Az FM GROUP Magyarországnak jogában áll elutasítani a Termékforgalmazó
rendelésének teljesítését, aki megsértette a fenti első mondatban meghatározott
kötelességeit, ahogy joga van a feladás és a feladóhoz való visszaküldés költségeit
az FM GROUP Magyarország által fizetendő Jutalékból levonni.
3.1.11. Az FM GROUP Klub Tagja nem az FM GROUP World, az FM GROUP
Magyarország alkalmazottja, vagy üzletkötője, ahogy Termékforgalmazóként
nem is képviseli ezeket más jogcímen sem, amennyiben a felek nem állapodnak
meg másképp írásos formában. Erre vonatkozóan az FM GROUP World, az FM
GROUP Magyarország nevében illetve ezek javára semmilyen - elsősorban a
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos - cselekvésre nem jogosult.
3.1.12. Az FM GROUP Termékeinek közvetlen értékesítése kapcsán azonban, ahogy
az FM GROUP Hálózatának és Márkanevének reklámozása valamint az FM GROUP
Termékeinek promotálása esetén is a Termékforgalmazó használhatja az FM GROUP
Logóját illetve az FM GROUP World, az FM GROUP Magyarország által kiadott
reklám- és promóciós valamint információs anyagokat. Megengedett az FM GROUP
World, az FM GROUP Magyarország által kifejezetten nem elfogadott más anyagok
használata is, amennyiben nem sérti a Termékforgalmazó kötelezettségeit,
elsősorban a 3.1.13. és a 3.1.14. pontokra való tekintettel. A Termékforgalmazó önálló
és kizárólagos felelősséget, valamint teljes kockázatot visel a használt anyagokkal
kapcsolatosan.
3.1.13. A Termékforgalmazó köteles pontos és az FM GROUP Magyarország által
készített aktuális információs-, reklám- és promóciós anyagokban szereplő, az FM
GROUP Magyarországtól kapott adatoknak megfelelő információt szolgáltatni az
ügyfeleknek az FM GROUP Termékforgalmazói Hálózatáról, elérhetőségeiről, az
árakról, az FM GROUP Termékek tulajdonságairól, figyelembe véve azt, hogy az
FM GROUP Termékei az FM GROUP World eredeti termékei. A Termékforgalmazó
semmiképpen nem vezetheti tévútra az FM GROUP Termékeinek vásárlóit.
3.1.14. A Termékforgalmazó köteles tartózkodni az olyan cselekedetektől, amelyek
ártalmasak lehetnek az FM GROUP World, az FM GROUP Magyarország és az FM
GROUP Termékek jó hírnevére, elsősorban az olyan információk terjesztésétől,
amelyek kárt okozhatnak az FM GROUP World, az FM GROUP Magyarország,
vagy más alanyok számára, elsősorban a termékek neveivel való visszaélést illetően.

végezhet értékesítési tevékenységet boltokban, bódékban és standokon, valamint
semmilyen állandó kiskereskedelmi értékesítési ponton, sem pedig internetes
aukció keretén belül, ahogy semmilyen más módon sem, amely ellentétes a
közvetlen értékesítés lényegével.
3.1.16. A Termékforgalmazó tarthat termékbemutatót az FM GROUP Termékeivel
fesztiválokon, vásárokon és piacokon, de csak reklámcélokból, illetve újabb
Termékforgalmazók szervezése céljából.
3.1.17. A Termékforgalmazó köteles írásban informálni az FM GROUP
Magyarországot a Termékforgalmazói Szerződésben illetve minden más, az FM
GROUP World, az FM GROUP Magyarország és közte fennálló szerződésben szereplő
adat megváltozásáról, illetve olyan adatok megváltozásáról, amelyeket az FM
GROUP World, az FM GROUP Magyarország tudomására hozott. Amennyiben a fenti
kötelezettségét elhanyagolja, az FM GROUP World, az FM GROUP Magyarország
minden tevékenysége szabályosan végzettnek és jogi értelemben eredményesnek
minősül a birtokában levő adatok szerint.
3.2. Az FM GROUP Klub különböző státuszú Tagjaira vonatkozó alapelvek
3.2.1. Az FM GROUP Klub Tagja a következő formákban tevékenykedhet az FM
GROUP Termékforgalmazói Hálózatában:
a) Az FM GROUP Klub Tagjaként, aki az FM GROUP Termékeinek közvetlen
értékesítésével valamint az FM GROUP Hálózatának és Márkanevének reklámjával
kapcsolatos gazdasági tevékenységet folytat (Forgalmazó)
b) Az a természetes személy, aki nem folytat gazdasági tevékenységet, az
FM GROUP Termékeit csupán a maga és a családja valamint barátai számára
szerezheti be kizárólag (Törzsvásárló).
3.2.2. Az FM GROUP Klub Tagja a Szabályzat értelmében akkor válik Forgalmazóvá
, amikor az FM GROUP Magyarországgal szerződést köt az FM GROUP Termékeinek
közvetlen értékesítéséről valamint az FM GROUP Hálózat és Márkanév
reklámozásáról. A szerződés csak teljes jogú Termékforgalmazóval köthető az
alábbiakban szereplő 3.2.5. és a 3.2.9. pontok rendelkezéseinek megfelelően.
3.2.3. Az Forgalmazó az FM GROUP Termékeinek közvetlen értékesítésén valamint
az FM GROUP Hálózat és a Márkanév reklámozásán alapuló tevékenységet végez
a saját nevében, a saját hasznára független vállalkozóként. Ezzel kapcsolatban
kötelessége magától betartani az általa folytatott gazdasági tevékenységgel
kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseit.
3.2.4. A Forgalmazó minden egyes, a naptári hónapot felölelő elszámolási időszak
végén ÁFA-s vagy ÁFA-t nem tartalmazó számlát (attól függően, hogy ÁFAkötelezett-
e) állít ki az FM GROUP Hálózatának és Márkanevének reklámozásáról (a
számla tartalma: az FM GROUP hálózat és márkanév reklámozása). A számla fizetési
határideje a kiállítástól számított 14 nap azzal a feltétellel, hogy a számla az említett
fizetési határidő előtt kerül eljuttatásra az FM GROUP Magyarország számára.
3.2.5. Az FM GROUP Klub Tagjelöltjének, aki Törzsvásárló státuszt szeretne
kapni, az FM GROUP Klubba való felvételi kérelmén be kell jelölnie a kérelem első
oldalán szereplő 6. pontot, amelyben kijelenti, hogy csak a saját (és közeli rokonai)
szükségletei kielégítésére fogja az FM GROUP Termékeit vásárolni, és nem fog
a megvásárolt FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésén vagy az FM GROUP
Hálózat és a Márkanév reklámozásán alapuló gazdasági tevékenységet folytatni.
Amennyiben a Törzsvásárló a nyilatkozatot tesz arról, hogy lemond Törzsvásárló
státuszáról és Forgalmazó szeretne lenni, az a Törzsvásárló státusz elvesztését és a
nyilatkozatnak megfelelően a Forgalmazó státusz megszerzését jelenti. Forgalmazó
státusz megszerzésének szükséges kritériuma a megfelelő szerződés megkötése
illetve a megfelelő nyilatkozat megtétele mellett a Starter Csomag megvásárlása.
3.2.6. A Törzsvásárló státusz eléréséhez a Termékforgalmazó-jelöltnek nem
szükséges megvennie a Starter Csomagot.
3.2.7. A Törzsvásárló Termékforgalmazói Áron vásárolhatja meg az FM GROUP
Termékeit, amelyekért pontokat kap a fenti 3.1.3. pontban foglaltak szerint.A
Törzsvásárló számára a Jutalék csak az FM GROUP Termékeire adott engedmény
formájában kerülhet alkalmazásra, és az egy megrendelésre vonatkozó engedmény
nem lépheti túl a megrendelési érték 50 %-át. Az engedmény juttatása iránti igény
az adott megrendelésre vonatkozóan a Termékforgalmazó megrendeléskor leadott
kérésére történik.
3.2.8. A Törzsvásárló nem ajánlhat (szponzorálhat) Termékforgalmazó-jelölteket.
3.2.9. Az FM GROUP Klub tagjelöltje akkor kap Törzsvásárlói státuszt, ha
Termékforgalmazói Szerződést köt. Ez pontosabban az jelenti, hogy az FM
GROUP Klubba való felvételi kérelem egyszersmind nyilatkozatnak is minősül
arra vonatkozóan, hogy a Jelölt csupán a maga és a családja valamint barátai
számára szerzi be az FM GROUP Termékeit, valamint nem folytat olyan gazdasági
tevékenységet, amely a megvásárolt FM GROUP Termékek közvetlen értékesítésén
alapszik. Amennyiben a Törzsvásárló a 3.2.2 pontban említett szerződést megköti,
vagy a 3.2.5. pontban említett tartalmú nyilatkozatot tesz, elveszti a Törzsvásárló
státuszt.
3.2.10. A Törzsvásárló az FM GROUP Termékeinek megvásárlása után pontokat kap
a fenti 3.1.3. pontban foglaltak szerint. Azonban a Törzsvásárló számára a Jutalék
csak az FM GROUP Termékeire adott engedmény formájában kerülhet beváltásra, és
az egy megrendelésre vonatkozó engedmény nem lépheti túl a megrendelési érték
50 %-át. Az engedmény juttatása iránti igény az adott megrendelésre vonatkozóan
a Termékforgalmazó megrendeléskor leadott kérésére történik.
3.2.11. Az a Termékforgalmazó, aki természetes személyként nem folytat a saját
számlájára az FM GROUP Termékeinek értékesítésén vagy az FM GROUP Hálózat
és Márkanév reklámozásán alapuló gazdasági tevékenységet, valamint nem
személyesen vásárolja az FM GROUP Termékeit (Internet, telefon vagy fax útján),
az FM GROUP Magyarországtól kapott FM GROUP Termékeket, a Starter Csomagot
vagy más anyagokat tartalmazó küldemények esetén az átvételtől számított 10
napon belül elállhat a küldemény konkrét tartalmát illetően az adásvételtől azzal
a feltétellel, hogy az árut eredeti állapotában küldi vissza a saját költségére. Az
adásvételtől való elállásnak írásban tett nyilatkozatban kell megtörténnie, amit az
FM GROUP Magyarország számára az előző mondatban szereplő 10 napos határidő
lejárta előtt kell megküldeni. A szerződéstől való elállás esetén a Termékforgalmazó
által befizetett összeg a küldemény postai költségeivel csökkentve visszaküldésre
kerül a visszatérített áru FM GROUP Magyarország általi kézhezvételétől
számított 7 napon belül. A fent említett szerződéstől való elállással érintett, az
FM GROUP Termékeinek megvétele után hozzáadott összes pont levonásra kerül
a Termékforgalmazó által a 3.1.3. pontban említett gyűjtött pontokból. A tárgyra
vonatkozó pontok az FM GROUP Termékforgalmazói Hálózatának összes további
olyan tagjánál levonásra kerülnek, akika szerződéstől ellálló FM GROUP Klub
Tagjának vásárlása után pontokat szereztek. Az említett Termékforgalmazók
Jutalékának az adásvételi szerződéstől való elállás és az FM GROUP Klub Tagja által
visszaküldött áru révén szükséges kiigazítására abban a naptári hónapban kerül
sor, amikor a szerződéstől való elállás megtörtént, azzal a feltétellel, hogy az FM
GROUP Magyarország a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot legkésőbb
az említett naptári hónap utolsó napjáig megkapja. Ha az FM GROUP Magyarország
az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot a következő naptári
hónapban kapja meg, a pontok korrekcióját abban a naptári hónapban végzi el,
amelyben a nyilatkozatot megkapta. Ha a pontok korrekciójából következően a
Termékforgalmazó pontjainak száma negatív lesz, a Termékforgalmazói Szerződés
bármilyen okból bekövetkező megszűnte esetén a Termékforgalmazó köteles az őt
nem megillető Jutalékkal elszámolni, elsősorban visszatéríteni az őt ilyen módon
nem megillető pénzjutalmat vagy a nyújtott kedvezménnyel egyenértékű összeget.
A fent említett szerződéstől való elállás joga csak az FM GROUP azon Termékeire
vonatkozik, amelyeket a Termékforgalmazó az FM GROUP Magyarországtól vásárolt.
4. Az FM GROUP Klub Tagja kötelezettségeinek megszegésével kapcsolatos
eszközök rendszere
4.1. az FM GROUP Magyarországot a következő jogok illetik meg Az FM GROUP
Klub azon Tagjával kapcsolatosan, aki megszegi a Szabályzat, a Marketing Terv
rendelkezéseit illetve az FM GROUP Termékforgalmazói Hálózatának az FM
GROUP Magyarországgal kötött Termékforgalmazói Szerződéssel rendelkező
Termékforgalmazók számára ismert működési alapelveit, amelyeket az FM GROUP
Magyarország határoz meg, illetve hirdet ki, vagy nem teljesíti a magára vállalt
kötelezettségeket:
4.1.1. a Termékforgalmazóval fennálló jogviszony felmondása a
Termékforgalmazónak az FM GROUP Klubba való új Tagok ajánlására
(szponzorálására) vonatkozó jogait illetően. A fenti felmondás a tartalmában
foglaltak szerint véglegesen vagy ideiglenesen megfosztja a Termékforgalmazót új
Termékforgalmazók ajánlásának (szponzorálásának) jogától,
4.1.2. A Termékforgalmazóval fennálló jogviszony 6 hónapnál rövidebb időre
való ideiglenes felmondása (felfüggesztés). A fenti felmondás elsősorban
azzal jár, hogy a felfüggesztett Termékforgalmazó nem vásárolhatja az FM
GROUP Klub tagjai számára értékesített FM GROUP Termékeket az FM GROUP
Magyarországtól, illetve felfüggesztésre kerül az FM GROUP Magyarország
számára eddig végzett reklámszolgáltatás az FM GROUP Hálózatra és Márkanévre
vonatkozóan (a közvetlen értékesítésről és a reklámszolgáltatásról szóló szerződés,
valamint az FM GROUP Hálózat és Márkanév reklámozásáról szóló megbízási
szerződés alapján), így a felfüggesztett Termékforgalmazó a felfüggesztés ideje
alatt nem lesz jogosult Jutalékra,
4.1.3. A Termékforgalmazó és az FM GROUP Magyarország közötti
Termékforgalmazói Szerződés illetve más szerződések azonnali hatállyal
történő felmondása és az FM GROUP Klub Tagjának törlése a Termékforgalmazói
Adatbázisból.
4.2. A 4.1. pontban leírt jogosultságok az FM GROUP Klub azon Tagjával kapcsolatban
is végrehajthatók, aki:
4.2.1. olyan tevékenységet végez, amellyel egy másik Termékforgalmazót arra bír,
hogy felbontsa a közte és az FM GROUP Magyarország között fennálló szerződést
azzal a céllal, hogy az FM GROUP Klub másik Tagcsoportjában tevékenykedő
Termékforgalmazót a saját FM GROUP Klub Tagcsoportjába vegye át, vagy ha a
tevékenysége révén sor kerül egy ilyen átvételre,
4.2.2. olyan tevékenységet végez, amellyel egy másik Termékforgalmazót arra bír,
hogy felbontsa a közte és az FM GROUP Magyarország között fennálló szerződést
azzal a céllal, hogy egy másik Termékforgalmazó alatt működő FM GROUP
Klub Tagcsoportot a saját FM GROUP Klub Tagcsoportjába vegye át, vagy ha a
tevékenysége révén sor kerül egy ilyen átvételre.
5. Az FM GROUP Klubtagság megszűnése
5.1. Az FM GROUP Klub Tagja bármikor felmondhatja a Termékforgalmazói
Szerződést egy hetes felmondási idővel az adott naptári hónap utolsó napjára az FM
GROUP Magyarország elküldött írásos felmondással.
5.2. Az FM GROUP Magyarország felbonthatja az FM GROUP Klub Tagjával kötött
Termékforgalmazói Szerződést fontos okokból egy hetes felmondási idővel az
adott naptári hónap utolsó napjával. Fontos okok alatt elsősorban a tény- és a
jogkörnyezet lényeges megváltozása értendő. Amennyiben a Termékforgalmazó
nem jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
egyéb szervezet vagy gazdasági tevékenységet üzletszerűen folytató természetes
személy, az FM GROUP Magyarország, a szerződés felmondását nem köteles
indokolni.
5.3. A Termékforgalmazói Szerződés felbontható közös megegyezéssel is az adott
naptári hónap utolsó napjával.
5.4. Az FM GROUP Klub Tagja, aki az FM GROUP Magyarországgal
Termékforgalmazói Szerződést kötött, bármikor azonnali hatállyal elállhat a
megkötött Termékforgalmazói Szerződéstől az FM GROUP Magyarország címére
küldött egyoldalú szándéknyilatkozattal; a szerződéstől való elállásról szóló
nyilatkozattétel utáni 14 napon belül szerződést köthet a Termékforgalmazói
Szerződés felbontása előtti 6 hónapban beszerzett FM GROUP Termékek, a Starter
Csomag és minden információs-, valamint reklámanyag, termékminta, bemutató és
promóciós csomagok visszavételéről a beszerzési ár 90%-áért (a Termékforgalmazó
által ténylegesen fizetett áron), azzal a feltétellel, hogy a visszatérített áru
alkalmas a továbbértékesítésre vagy a rendeltetési céljára való felhasználásra. A
szerződéstől elálló fél egyúttal visszautalja az FM GROUP Magyarország részére a
szerződéstől való elállás okán visszaküldött áru megvétele után szerzett Jutalékot.
Ezzel egyidejűleg az FM GROUP Termékforgalmazói Hálózatának tagjai által a
Termékforgalmazó által beszerzett és a szerződéstől való elállással érintett áruk
megvásárlása révén szerzett Jutalékok és pontok is korrekcióra kerülnek. A fent
említett szerződéstől való elállás és a visszavásárlási szerződés megkötésének joga
csak az FM GROUP azon Termékeire vonatkozik, amelyeket a Termékforgalmazó az
FM GROUP Magyarországtól vásárolt.
5.5. Abban az esetben, ha a Termékforgalmazó visszavonja beleegyezését a
személyes jogai felhasználására vonatkozóan, a Termékforgalmazói Szerződés
azon a napon szűnik meg, amikor az FM GROUP Magyarország megkapja a
Termékforgalmazó által írt erről szóló nyilatkozatot.
5.6. A Termékforgalmazói Szerződés jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság vagy egyéb szervezet közös Termékforgalmazói Számmal rendelkező
tagjai esetében akkor szűnik meg, amikor a tag elveszti a a társaságban vagy
szervezetben tagi jogviszonyát.
5.7. A Termékforgalmazói Szerződés megszűnik a jogi személyiséggel rendelkező
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező Termékforgalmazónak a cégjegyzékből
való törlésével, egyéb szervezetnek pedig a nyilvántartásból való törlésével . A
Termékforgalmazói Szerződés megszűnik a természetes személyiséggel rendelkező
Termékforgalmazó halálával, kivétel, ha a Termékforgalmazói Szerződésből
származó jogok és kötelezettségek az elhunyt Termékforgalmazó örököseire
szállnak.
5.8. A Termékforgalmazói Szerződés megszűnése az FM GROUP Klub Tagja és az FM
GROUP Magyarország között kötött szerződések automatikus megszűnését jelenti.
5.9. Ha az a személy, akinek a Termékforgalmazói Szerződés megszűnésével
szűnt meg az FM GROUP Klubban való tagsága akár felmondással, akár közös
megegyezéssel, akár a személyes adatok kezelésérre vonatkozó beleegyezés
visszavonásával, akár az FM GROUP Klub Tagjának a jelen Szabályzat, a Marketing
Terv alapelveinek illetve az FM GROUP Termékforgalmazói Hálózata alapelveinek
megsértése miatt bekövetkező Termékforgalmazói Adatbázisból történő törlésével,
akár az FM GROUP Klub Tagja jogainak és kötelezettségeinek átvételéről szóló
szerződés megkötésével, csak 6 hónappal a tagság megszűnése után lehet újra az
FM GROUP Klub Tagja az 5.10. pont figyelembe vételével.
5.10. Kivételes esetekben az FM GROUP Magyarország köthet Termékforgalmazói
Szerződést olyan személlyel is, akinek a szerződése az előző pontban említett 6
hónapos időszakon belül szűnt meg.
5.11. A Termékforgalmazói Szerződés megszűnése esetében a szerződés által
megállapított Termékforgalmazót illető pénzjutalom a megszűnés napjáig terjedő
időszakra kerül kifizetésre. Ugyanakkor a Termékforgalmazó köteles elszámolni az
FM GROUP Magyarországgal az átvett, de őt nem megillető Jutalékkal. Az FM GROUP
Magyarország ebben az esetben fenntartja magának a Termékforgalmazóval
szemben fennálló követeléseinek kompenzációjához való jogot a Termékforgalmazó
FM GROUP Magyarország felé fennálló követeléseinek kárára a kevesebb követelés
mértékéig.
5.12. Az FM GROUP azon Tagja által alkotott Termékforgalmazói Csoport vezetése,
aki a Termékforgalmazói Szerződés megszűnése (többek között az elhunyta
illetve a 2.10/a pontnak megfelelően a további társak tevékenységének hiánya
vagy a törlése okán) megszűnt az FM GROUP Klub tagja lenni, a megszűnt tagságú
Termékforgalmazóhoz közvetlenül legközelebb található Szponzorra száll. Ebben az
esetben a Szponzor jogosult az FM GROUP Klub azon Tagjának Termékforgalmazói
Száma alatt tovább tevékenykedni, akinek a tagsága megszűnt, kivétel, ha
a Termékforgalmazó, akinek megszűnt a Termékforgalmazói Szerződése, a
megszűnést megelőző hat hónapban nem szerzett - a Marketing Tervnek
megfelelően - egy legalább 12%-os (tizenkét százalékos) mértékű minősülési
szintet sem. Ebben az utolsó esetben a Szponzor nem jogosult az FM GROUP Klub
azon Feltételes Tagjának Termékforgalmazói Száma alatt tevékenységet folytatni,
akinek a 2.4. pontban említett dokumentumok határidőn kívüli megküldése miatt
nem megkötött Termékforgalmazói Szerződés miatt szűnt meg a tagsága.
5.13. Az FM GROUP Klub Tagja jogai és kötelezettsége átvételéről szóló szerződés
megkötése esetén a távozó Termékforgalmazó által alapított FM GROUP
Termékforgalmazói Csoport vezetése arra a Termékforgalmazóra száll, aki a jogok
és kötelezettségek átvételéről szóló szerződésnek megfelelően lép be, és aki az FM
GROUP Klub távozó Tagjának Termékforgalmazói Száma alatt működik.
5.14. Abban az esetben, ha az FM GROUP World-nek megszűnik az FM GROUP
Magyarországgal kötött franchise szerződése, különös tekintettel a az FM GROUP
Magyarország megszűnésének esetére, a Termékforgalmazó, aki az az FM GROUP
Magyarországgal kötött Termékforgalmazói Szerződéssel rendelkezett, a franchise
szerződés megszűnéséről való információszerzés napjától számított 7 napon
belül, de legkésőbb a franchise szerződés megszűnésének napjától számított egy
hónapon belül köthet Termékforgalmazói Szerződést egy másik Képviselettel.
A fenti határidő betartásához elegendő benyújtani a Termékforgalmazó által
választott Képviseletnek egy saját kézzel írt kérelmet a Termékforgalmazói
Szerződés megkötéséről, kivéve, ha bekövetkeznek azok az előfeltételek,
amelyek a 2.6. pontban kerültek említésre, és ezzel kapcsolatosan a Képviselet
visszautasítja az adott Termékforgalmazóval való szerződéskötést. A fenti
határidő betartása és szerződéskötés esetén az FM GROUP Klub Tagja megőrzi
az addigi Termékforgalmazói Számát, ezzel ellenkező esetben az FM GROUP
Klubban való tagsága megszűnik. A Képviselet, amelyikkel a Termékforgalmazó
új Termékforgalmazói Szerződést kötött a korábbi Termékforgalmazói Szám
megtartásával, csak akkor felel a Termékforgalmazó korábbi szerződő felének
kötelezettségeiért, ha a két Képviselet megegyezett a kötelezettségek átvételéről.
Az 5.9. pontban szereplő rendelkezések nem kerülnek alkalmazásra a jelen pontban
említett esetekben.
6. Befejező rendelkezések
6.1. A jelen Szabályzat az FM GROUP Magyarország és az FM GROUP Magyarország
Termékforgalmazója közötti jogviszonyt szabályozza. Az FM GROUP más
képviseletei szabályzatainak rendelkezései ettől eltérőek szabályozhatnak egyes,
a jelen Szabályzattal szabályozott kérdéseket a különböző országok területén való
eltérő jogi szabályozásra tekintettel.
6.2. A jelen Szabályzat rendelkezései által nem érintett kérdésekben a magyar jog,
többek között a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
6.3. Abban az esetben, ha a Szabályzat bármely rendelkezése elveszti hatályát
vagy érvényességét, a további rendelkezések érvényesek és kötelező érvényűek
maradnak. Tudomásul kell venni, hogy a hatályon kívüli illetve érvénytelen
rendelkezések helyébe olyan hatályos és érvényes rendelkezések lépnek, amelyek
a lehető legnagyobb mértékben megvalósítják azokat a célokat, amelyeket a hatály
és érvényesség nélküli rendelkezések fejeztek ki.
6.4. Az FM GROUP Magyarország fontos okok miatt megváltoztathatja a
Szabályzatot, amelyről írásban értesít minden FM GROUP Magyarország
Termékforgalmazót. Fontos oknak minősül a Szabályzat rendelkezéseinek a
kötelező érvényű jogszabályokhoz való igazítása, illetve a ténybeli vagy jogi
környezet lényeges megváltozása.
6.5. Az FM GROUP Magyarország Termékforgalmazójának az értesítés kézhezvétele
után 14 napon belül joga van visszautasítani a Szabályzat javasolt változtatásait.
A beleegyezés visszautasításáról szóló írásos nyilatkozat határidőn belüli
elküldésének hiánya a javasolt változtatások elfogadásának minősül. A Szabályzat
javasolt változtatásainak határidőn belüli elutasítása a Termékforgalmazói
Szerződés felmondásának minősül a Szabályzat 5.1. pontjának megfelelően.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!